Sobota, 20.10.2018, imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

PRACA W URZĘDZIE MIEJSKIM W NYSIE

  • 10.01.2018, 19:39 (aktualizacja 10.01.2018 19:41)
 PRACA W URZĘDZIE MIEJSKIM W NYSIE
Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

1.Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:

1) wykształcenie wyższe o kierunku: inżynieria, ochrona środowiska lub pokrewne,

2) ze względu trudność zadań takich jak  przygotowywanie decyzji środowiskowych, zmiany wody  na gruncie, opiniowanie prac geologicznych, mile widziane doświadczenie zawodowe

  • 2 letnie poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności,
  • 3 letnie w urzędzie administracji publicznej,

3) umiejętności zawodowe: znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

4) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność zarządzania czasem, pracowitość, empatia, asertywność, dyspozycyjność, punktualność. 

2. Zakres zadań i obowiązków:

1) opiniowanie i przedkładanie wniosków do Wojewody Opolskiego, Starosty Nyskiego w Nysie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności uciążliwej podmiotów  gospodarczych,

2) planowanie dochodów i wydatków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz nadzór nad wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, sprawozdawczość w tym zakresie, naliczanie opłat ponoszonych przez Urząd z tytułu  gospodarczego korzystania ze środowiska,

3) sprawozdawczość do krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,

4) wydawanie decyzji środowiskowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

5) edukacja ekologiczna - propagowanie tematów ekologicznych wśród mieszkańców gminy, kontakty z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii, nadzór nad szkolnymi kołami ekologicznymi, prowadzenie czynnej działalności edukacyjnej,

6) nadzorowanie zadań do wykonania związanych z wdrożeniem wymagań prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska objętych okresami przejściowymi oraz innymi wymaganiami prawa wspólnotowego, wydawanie decyzji nakładającej na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska w przypadku przekroczenia standardów  emisyjnych, wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej, której działalność negatywnie  oddziałuje  na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,

7) aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska wraz ze sprawozdawczością,

8) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu zawierającego informacje o środowisku 
i jego ochronie, udostępnianie na wniosek informacji o środowisku, opiniowanie wojewódzkich programów ochrony środowiska wraz z planami gospodarki odpadami,

9) wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

10) opiniowanie projektów prac geologicznych,

11) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntów wykonanie  w określonym  terminie odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, o których mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych  i leśnych, w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

12) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu powodującego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom, zatwierdzanie w drodze decyzji ugód właścicieli gruntów ustalających zmiany stanu wody na gruntach, udział w rozprawach wodnoprawnych, dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

13) zlecanie robót na prace remontowe rowów melioracyjnych gminnych i innych urządzeń wodnych na tych rowach, współdziałanie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa z jednostkami realizującymi zadania w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

14) współpraca z merytorycznym wydziałem przy opracowywaniu wniosków Gminy w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska (procedury OOS, itp.)

15) utrzymanie rowów oraz innych rowów niemelioracyjnych na terenach stanowiących własność Gminy,

16) opracowywanie projektów uchwał i ich zmian w zakresie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji sołectw oraz środków w ramach funduszu sołeckiego,

17) wykonywanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 26 stycznia 2018r.

Aplikacja powinna zawierać: list motywacyjny, CV, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i kserokopie świadectw pracy.

CV powinno zawierać klauzulę i podpis: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902, ze zm.)”.                                                                

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art.12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902, ze zm.)”.

Biuro Kadr

Urząd Miejski w Nysie

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (9)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Krzysztof Srałchman
Krzysztof Srałchman 12.01.2018, 19:15
Zero szacunku, buraki jedne, a może jeden i ten sam? Ktoś redaguje tu wpisy panie M.?
admin
admin 12.01.2018, 20:30
Wpisy, które naruszają dobra osobiste - bardzo proszę zgłaszać za pomocą - linka "zgłoś" - znajdującego się w prawym dolnym rogu pola każdego komentarza.
Dziunie rządzą Nysą
Dziunie rządzą Nysą 11.01.2018, 14:38
*************************** to dziniua radnego *********************** (********************************), ************************ "************************" na korytarzu. ***********************

______________________________
bardzo proszę o większą rozwagę przy pikantnych szczegółach

admin
Haha
Haha 11.01.2018, 21:48
W ryj ??? Tak na ostro ??? A to dziunia jedna ...
Samotna łaska z pokoju obok
Samotna łaska z pokoju obok 11.01.2018, 14:32
Zgodnie z tym co mówią korytarze wygrać ma Weronika Fałdzińska. Nawet wykształcenie jest „kierunkowe”.
Makaron
Makaron 11.01.2018, 15:31
Samotna może idź rozejrzyj się w koło. Jakiś radny Cię przygarnie i po kłopocie. Może nawet sam burmistrz. Działaj w *** siła
Głos Ludu
Głos Ludu 11.01.2018, 11:22
Masz rację, Stanowisko dla kolejnej dziuni radnych czy burmistrzów.
oko
oko 11.01.2018, 11:02
Wiadomo juz kto wygra przecież. Nie ma się czym pasjonować.
DZ
DZ 11.01.2018, 12:03
No nie wiem, ta najbardziej aktywna na fejsie burmistrza i innych w godzinach pracy oczywiście?

Pozostałe