Regulamin

Regulamin publikowania komentarzy.

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin forum dyskusyjnego (zwany dalej także "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi w portalu parlamentarny.pl (zwanego dalej także "Forum"). 
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Stowarzyszenie Ad astra, z siedzibą w Jędrzychowie, ul. Bociania 14, 48-300 Nysa zwaną dalej Stowarzyszeniem
3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 
4. Z Forum mogą korzystać pełnoletni użytkownicy Internetu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. 
5. Użytkownicy korzystający z Forum, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu. 
6. Stowarzyszenie zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Forum w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 
7. Stowarzyszenie nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Stowarzyszenie zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu. 
8. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów. 
9. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek. 
10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Stowarzyszenie prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum. 

§2 Zasady korzystania z Forum 

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym. 
3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do: 
a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych; 
b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia); 
c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej; 
d) propagowania przemocy i agresji; 
e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii; 
f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych; 
g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich; 
h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich; 
i) naruszania praw wydawcy portalu; 
j) umieszczania linków do prywatnych stron www; 
k) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka; 
l) rozpowszechniania danych teleadresowych; 
m) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące; 
n) rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego; 
o) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej. 
4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Stowarzyszenie apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach. 
5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką tekstu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji. 
6. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Stowarzyszenie  jest zabronione. 
7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. PTWP zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie. 
8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników i Czytelników. 

§3 Prawa autorskie 

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia PTWP do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji. 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Stowarzyszenie nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum. 
2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Stowarzyszenie i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu. 
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Stowarzyszenie  nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Stowarzyszenie zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania. 
4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu. 
5. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. 
6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: [email protected]
7. Stowarzyszenie może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec PTWP. 
8. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości. 
9. Stowarzyszenie  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.