Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

  • 23.03.2021, 12:36
  • redakcja RTO
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

  1. Interpelacje radnych
  2. Wnioski radnych
  3. Oświadczenia radnych
  4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) rozwiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Tarnopol na Ukrainie

2) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Stypendia Burmistrza Nysy”

3) przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”

4) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2021 rok

5) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

6) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021

7) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja “AKWA” Sp. z o.o. w Nysie

8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, w trybie przetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. 67 k.m. 19 obręb Wróblewskiego)

10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Kościuszki 16/9)

11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Kościuszki 4/1U)

12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Dąbrowskiego 6/7)

13) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Zjednoczenia 6/6)

14) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Zjednoczenia 7/3U)

15) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Krzywoustego 24/1)

16) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Moniuszki 2/2U)

17) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy Pl. Staromiejskim 1/1U)

18) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 59 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

19) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 26 k.m. 222 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

20) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 39 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

21) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 25/83 k.m.32 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

22) rozstrzygnięcia wniesionego przez (…) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności uchwały nr IX/145/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych
na terenie Gminy Nysa

23) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2020 roku

24) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

25) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

  1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji w 2020 roku:

1) Programu dla rodzin wielodzietnych pn. “Nyska Karta Dużej Rodziny”

2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 – 2021

3) Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2018 – 2020

  1. Przyjęcie informacji o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski
  3. Zakończenie obrad

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady będzie można śledzić online pod tym linkiem – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe