Wtorek, 22.01.2019

Jak założyć spółkę cywilną krok po kroku

  • 2.01.2019, 10:00
  • Grupa Tipmedia
Jak założyć spółkę cywilną krok po kroku
Spółka cywilna to jedna z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Swoją popularność zawdzięcza prostej i niedrogiej procedurze utworzenia, niewielkim kosztom funkcjonowania oraz korzyściom podatkowym. Sprawdź, jak założyć spółkę cywilną i jakie dokumenty należy zgromadzić w tym celu.

Krok 1. – Rejestracja w CEIDG

Spółka cywilna powstaje poprzez zawarcie umowy przez co najmniej dwie osoby, które stają się wspólnikami. Przyszli wspólnicy, będący osobami fizycznymi, muszą zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warto wiedzieć, ze spółka cywilna na etapie tworzenia nie wymaga od swoich założycieli posiadania nawet minimalnego kapitału. W celu zarejestrowania wspomnianego rodzaju działalności trzeba złożyć wypełniony formularz CEIDG-1 w wybranym urzędzie miasta lub gminy. Wniosek o rejestrację działalności można dostarczyć osobiście, elektronicznie – korzystając z bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, używając epuap (profilu zaufanego) albo listownie (z podpisem poświadczonym notarialnie). Druk CEIDG-1 należy wypełnić i złożyć najpóźniej w dniu uruchomienia działalności. Nie uda się dokonać rejestracji z datą wsteczną.

Krok 2. – Zawarcie umowy spółki cywilnej

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz mające zdolność prawną, mogą być wspólnikami, czyli stronami umowy spółki cywilnej. Wspomnianą umowę trzeba zawrzeć na piśmie w celach dowodowych. Jeżeli dokument przewiduje przeniesienie własności nieruchomości, należy utworzyć go w formie aktu notarialnego. Umowę spółki konstruuje się w sposób prosty i zrozumiały. Wspólnicy mają, co prawda, dużą swobodę w decydowaniu o jej kształcie, ale w dokumencie muszą wskazać strony, cel gospodarczy (jest nim głównie osiąganie zysków), a także działania podejmowane do zrealizowania go. W umowie mogą zawrzeć również dodatkowe postanowienia, szczegółowo regulujące działanie spółki cywilnej. Dokument określa wówczas np. zasady podziału zysku i straty. Więcej na temat zakładania spółek dowiesz się, poznając publikacje czy podręczniki stworzone z myślą o edukowaniu przedsiębiorców. Sprawdź też sposoby na osiąganie podatkowych korzyści. Ponadto warto pamiętać, że każda spółka powinna mieć swoją nazwę. Musi składać się ona z co najmniej imion i nazwisk wszystkich wspólników z dopiskiem „spółka cywilna”.

Krok 3. – Zgłoszenie do GUS

Po zawarciu umowy trzeba zgłosić spółkę cywilną do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), aby uzyskać numer REGON. W tym celu potrzebny będzie druk RG-OP. Dokument należy złożyć w urzędzie statystycznym właściwym dla siedziby spółki.

Krok 4. – Zgłoszenie spółki do Urzędu Skarbowego

Wspólnicy muszą zgłosić zakładaną spółkę cywilną do Urzędu Skarbowego, by mogła otrzymać ona numer NIP. Wniosek o jego nadanie składa się na drukach NIP-2 i NIP-D. Zgłoszenia trzeba dokonać w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki. Wspólnicy są zobowiązani też do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej, jaką jest zawarcie umowy. Stawka wynosi w tym przypadku 0,5% z wartości wkładów wniesionych do spółki.

Krok 5. – Uzupełnienie wpisów w CEIDG

Ostatnim krokiem procesu zakładania spółki cywilnej jest uzupełnienie wspólników w CEIDG o numer REGON i numer NIP. Aktualizacja danych musi nastąpić w ciągu 7 dni od uzyskania wspomnianych numerów. Należy przy tym pamiętać, że jeśli spółka cywilna planuje zatrudniać pracowników, niezbędne okaże się zgłoszenie ich do ZUSu jako płatników składek.

Założenie spółki cywilnej nie wymaga dopełniania skomplikowanych procedur. Wystarczy tylko pięć kroków, aby utworzyć ten korzystny typ działalności. Pamiętaj, że uzyskanie wpisów w CEIDG, GUS i US jest darmowe, dlatego utworzenie spółki nie wiąże się ze zbyt wieloma opłatami obciążającymi budżet wspólników.

Grupa Tipmedia
Podziel się: