Porządek obrad - X sesja Rady Powiatu w Nysie

  • 16.09.2019, 11:03
  • redakcja RTO
Porządek obrad - X sesja Rady Powiatu w Nysie
20 września 2019 r., godz. 14.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.

1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji,
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.
c) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
5. Informacja nt. działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2018 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Rady Muzeum w Nysie,
b) zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 17/5 o pow. 2,7764 ha,
położonej w Nysie, obręb Górna Wieś, k.m. 63, stanowiącej własność Powiatu Nyskiego,
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska,
f) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Nysie,
g) rozpatrzenia skargi na Wicestarostę Nyskiego,
h) zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok,
i) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok,
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,
k) udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki
Zdrowotnej w Głuchołazach.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe