XX sesja Rady Powiatu w Nysie - porządek obrad

  • 26.08.2020, 09:29
  • redakcja RTO
XX sesja Rady Powiatu w Nysie - porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD:


1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z XIX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2019 r.
a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 r.
a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r.,
b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2019 r.,
c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego
za 2019 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie
z tytułu wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2019 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,
b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
c) zmiany uchwały nr XVIII/177/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Nysie,
d) zmiany uchwały nr XVIII/187/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w
Nysie nr XXXVI/348/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą nr V/52/2019 Rady Powiatu
w Nysie z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą nr X/106/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20
września 2019 r.,
e) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
f) utworzenia na terenie powiatu nyskiego dwóch mieszkań chronionych dla osób
usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

redakcja RTO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe